Çocuk Ergen Kongre Kontrol Gruplu Araştırma

Çocuk Ergen Kongre Kontrol Gruplu Araştırma

Aygün Tuçe Ataş, İlknur Efeçınar, Melek Astar

Habitat Psikoloji, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı SOBECE  programının 12 haftalık grup uygulaması biçiminde Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği kullanılarak ön test ve son test yoluyla programın etkinlik değerlendirmesini yapmaktır.

Yöntem: Toplam 14 çocuktan oluşan çalışmada katılımcılar deney ve kontrol olarak iki gruba ayrılmıştır. SOBECE programı deney grubunda 6-11 yaş arası toplam 7 çocuğa SOBECE programı grup çalışması halinde, iki uzman liderliğinde, 12 hafta boyunca, 24 seans şeklinde uygulanmıştır. Programa dahil olan çocukların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk, sosyal kaygı, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu gibi tanıları vardır. Programda ilişki başlatma ve sürdürme becerileri, atılganlık becerileri, duygulara yönelik beceriler, saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri, sorun çözme, plan yapma, grup ile etkileşim ve bir iş yürütme becerileri olmak üzere yedi ana başlıkta çalışılmıştır. Program başlamadan önce ve program bittikten sonra 76 maddelik Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği anne-baba ve öğretmen tarafından doldurulmuştur.

Bulgular: Yapılan aynı gruplar için t-testi (paired t-test) sonuçları şöyledir: deney grubu ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılık vardır; t(6)=-5,121; p<0,05. Deney grubu ön test puan ortalaması 377,7143 iken son test puan ortalaması 442,0000’dır. Yaklaşık 64 puanlık anlamlı bir artış söz konusudur. Kontrol grubu için ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır; t(6)=-,852; p>0,05. Kontrol grubu ön test ortalaması 452,0000 iken son test ortalaması 455,1429’dur. Deney grubu aile ön test ortalaması ile son test ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır; t(6)=-4,530; p<0,05.

Sonuç: Deney grubunda ebeveyn ve öğretmen değerlendirmesinin ön test ve son test sonuçlarına göre genel toplam ortalamasında istatistiksel olarak belirgin bir artış görülmüştür. Kontrol grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kontrol gruplu yapılan bu araştırmanın sonucunda SOBECE  programının uygulandığı deney grubunun çalışılan beceri alanlarında istatistiksel olarak belirgin gelişme gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: sobece, sosyal beceri, grup çalışması.

Son Yazılar