PDR Sobece Makale

PDR Sobece Makale

Bu çalışmanın amacı, 4-15 yaş arası çocuk ve ergenlerin sosyal beceri düzeylerini değerlendirmek için hazırlanmış Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği’nin (SBDÖ) psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçek, çocuğu değerlendirmek amacıyla, ebeveyn, öğretmen veya başka bir çocuk yakını tarafından doldurulmaktadır. Ölçek, 5’li Likert tipi cevaplama seçeneği içeren 76 madde ve “İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri”, “Atılganlık Becerileri”, “Duygulara Yönelik Beceriler”, “Saldırgan Davranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri”, “Sorun Çözme Becerileri”, “Plan Yapma, Grupla Etkileşim” ve “Bir İş Yürütme Becerileri” olmak üzere yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin uygulaması, 4-15 yaş aralığında çocukları değerlendirmek için 369 anne, 99 baba, 179 öğretmen ve 80 çocuğun bakımından sorumlu olan diğer yakına olmak üzere toplam 727 kişi ile yapılmıştır. Ölçeğin tek sıra yedi faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile güçlü olamayan ama kabul edilebilir düzeyde uyum indeks değerleri verdiği görülmüştür. Ölçeğin bütünü için, 0,63 test-tekrar test katsayısı, hem SBDÖ/4-6 ölçeği ile hem de SBDÖ/7-12 ölçeği ile 0,75 ölçüt bağıntılı geçerlilik katsayısı elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı bütünü için 0,97, alt boyutları için de 0,84 ile 0,92 arasında bulunmuştur.

pdf

Anahtar kelimeler: Sosyal beceri ölçeği, sosyal beceri düzeyi, geçerlik, güvenirlik

Son Yazılar