Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Uzman Klinik Psikolog Aygün Tuçe Ataş ve Psikolog İlknur Efeçınar (“Sobece”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.sobece.com/ internet sitesinin Uzman Gİrişi Bölümüne danışanlarımızın terapi süreçlerini teknolojinin sağladığı kolaylıkları kullanarak daha iyi yönetebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Sobece tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni ile Sobece’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ne (“Sobece”) ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Danışanlarınızın terapi süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi, psikolojik testler ve değerlendirme ölçeklerinin değerlendirilmesi ve analizinin yapılması, kimliğinizin teyit edilmesi ve gerekli hallerde iletişim kurabilmek için dijital ortamda bulunması, hizmetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin finansmanının planlanması ve yönetimi, günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, danışan memnuniyetlerinin artırılması amacıyla https://www.sobece.com/ alan adlı internet sitesinin Uzman Girişi Bölümünde yalnızca ilgili uzmanlarımızın, ilgili danışan verilerini görüp değerlendirebileceği bir alan oluşturduk.

İşbu alanda günlük operasyonları planlayabilmek ve gerekli hallede iletişim sağlayabilmek için çocuk danışanlarımızın ve velilerinin/vasilerinin kimlik ve iletişim kategorilerine ait verilerini, uzmanlarımızın danışanlarımız ile ilgili terapi süreçlerini yönetebilmesi, değerlendirme ve analizde bulunabilmesi için uygulanan eğitimlerde, eğitim raporlarında, beceri değerlendirme ölçek ve formlarında yer alan kişisel verileri belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, hizmetlerimizin finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması, psikolojik testler ve değerlendirme ölçeklerinin yapılabilmesi, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız, sair çözüm ortaklarımızla ve arabulucularla, gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle, vergi ve finans danışmanlarıyla ve resmi kurum ve kuruluşlarla, gerekli olduğu ölçüde, kliniğimiz bünyesinde görevli ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir. 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile sağlık verileri ise Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla Sobece tarafından işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, https://www.sobece.com/ alan adlı internet sitesinin İletişim Bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve 

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. 

Son Yazılar